Om SUME

Overordnet formål

SUME – Særlig Ungeindsats Med Effekt – har som overordnet formål, at opkvalificere en gruppe af ressourcesvage unge, så de kan påbegynde – og fastholdes i et erhvervsuddannelsesforløb eller andet kompetencegivende eller videregående uddannelsesforløb.

Baggrund for projektet

SUME bygger oprindeligt på et ønske fra Jobcentrene om at gøre en særlig indsats for den gruppe af ressourcesvage unge, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Fra uddannelsesinstitutionernes side har man også mærket behovet for særlige indsatser til de udsatte målgrupper, hvis en erhvervsuddannelse skal gennemføres.

Og fra virksomhedernes og samfundets side generelt er der et markant behov for udvidelsen af arbejdsstyrken i form af faglært arbejdskraft.

I takt med af ufaglærte jobs forsvinder øges efterspørgslen på faglært arbejdskraft. Men den nuværende søgning fra unge mod erhvervsuddannelserne vil ikke kunne dække arbejdsmarkedets behov i fremtiden. På den baggrund var der basis for et projekt, der rettede fokus på at gøre en særlig indsats på uddannelsesområdet for den ressourcesvage gruppe af unge. Blandt andet via et samarbejde mellem politikområderne, beskæftigelse og uddannelse, som med nye tanker, metoder og modeller kunne skabe den ønskede effekt.

Måltal

  • 200 unge skal visiteres ind i projektet
  • 60 unge skal ende med at starte op på en erhvervsuddannelse
  • 20 unge skal ende med at starte op på en anden kompetencegivende eller videregående uddannelse

For uddybende info kontakt ”Projektpigerne” –

Støtte og økonomi

Projektet er ansøgt og godkendt via Vækstforum Sjælland og EU`s Socialfond under prioritetsakse 3, som omhandler inklusion via uddannelse og beskæftigelse.

Projektets løbetid er fra 1. september 2016 til 31. august 2019. Budgettet er på ca. 8.000.000 kr., hvoraf halvdelen er egen medfinansiering.

Projektpartnere

ZBC: Projekt og kontraktansvarlig partner, som varetager den overordnede projektstyring, koordination og administration. Derudover bidrager ZBC til opkvalificering af ungegruppen inden start på erhvervsuddannelse og står for udbud af relevante erhvervsuddannelser.

EUC Nordvestsjælland: Biddrager primært til opkvalificering af ungegruppen inden start på erhvervsuddannelse og står for udbud af relevant erhvervsuddannelser.

Jobcenter Slagelse: Varetager den lokale koordination til øvrige samarbejdspartnere og bidrager til visitering, afklaring og vejledning, monitorering og opkvalificering af ungegruppen inden start på et uddannelsesforløb.

Jobcenter Kalundborg: Varetager den lokale koordination til øvrige samarbejdspartnere og bidrager til visitering, afklaring og vejledning, monitorering og opkvalificering af ungegruppen inden start på et uddannelsesforløb.

Sekundære aktører i projektet inddrages efter behov og kan være lokale misbrugscentre, psykiatricentre, VUC afdelinger og lokale produktionsskoler.